Kuvaaja © Jarno Tuovinen

Toimintasäännöt

Joensuun Kauhojat ry

1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Joensuun Kauhojat ry. Yhdistys on perustettu toukokuun 12. päivänä 1953 ja yhdistyksen kotipaikka on Joensuu. Yhdistyksen virallisena kielenä on suomi. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

2. Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää melontaurheilua kilpa-, retkeily- ja kuntoilumielessä.

3. Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 1. Tarjoamalla
  – kunto- ja terveysliikuntatoimintaa
  – retkiä
  – koulutustoimintaa
  – ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa
  – kilpaurheilua
  – tiedotus- ja suhdetoimintaa
 2. Hankkimalla ja ylläpitämällä alan välineistöä
 3. Vaikuttamalla laaja-alaisesti melontaurheiluun ja -retkeilyyn liittyviin asioihin.

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvitilaisuuksia ja alaan liittyviä kursseja
 • harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa.

4. Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä 18 vuotta täyttäneen henkilön. Seuran juniorijäseneksi voi hallitus hyväksyä alle 18-vuotiaan henkilön.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.
Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertaluonteisen kannattajajäsenmaksun.

5. Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä.

6. Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7. Jäsenen erottaminen maksamattoman jäsenmaksun vuoksi

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

8. Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan:

 • seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
 • urheilun eettisiä periaatteita
 • kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä
 • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä

Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä, joka on seuran toiminnassa mukana tai joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin.

Rangaistavaa on:

 • toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttää yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet
 • näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
 • syyllistyminen dopingrikkomukseen
 • toimiminen seuran tarkoitusta vastaan
 • seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
 • liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
 • syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat:

 • huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
 • julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
 • tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
 • epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
 • väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
 • urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
 • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
 • vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
 • lainvastainen mainonta
 • seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä, seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
 • rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella
 • lahjonta

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, kilpailukielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.

Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.

9. Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous.

Seuran syyskokous päättää vuosittain myös seuraavien muiden maksujen suuruudesta:

 • vajapaikkamaksut, jotka kannetaan vajasta kalustopaikan vuokranneilta jäseniltä
 • valustonkäyttömaksut, jotka kannetaan seuran kalustoa itsenäisesti käyttäviltä jäseniltä
 • peruskurssi- ja tutustumismelontamaksut, jotka kannetaan seuran peruskursseille tai tutustumismelonnoille osallistuvilta henkilöiltä
 • avainpanttimaksu, joka kannetaan melontavajan avaimen lainaavalta jäseneltä
 • avaimen uudelleen aktivoinnin maksu, joka kannetaan avaimen lainanneelta jäseneltä, jonka avain on deaktivoitu maksamattoman jäsen-, kalustonkäyttö- tai vajapaikkamaksun vuoksi

Jäsen on velvollinen maksamaan vuosittain jäsenmaksun eräpäivään mennessä. Kalustopaikan vuokrannut jäsen on velvollinen maksamaan vajapaikkamaksun ja seuran kalustoa itsenäisesti käyttävä jäsen kalustonkäyttömaksun vuosittain eräpäivään mennessä. Avaimen lainannut jäsen on velvollinen maksamaan vuosittain joko kalustonkäyttö- tai vajapaikkamaksun eräpäivään mennessä, kunnes hän palauttaa avaimen. Avain voi olla samassa taloudessa asuvien jäsenten yhteisessä käytössä mutta kaikki käyttäjät on ilmoitettava avaimista vastaavalle henkilölle ja kaikkien käyttäjien jäsenmaksu sekä kalustonkäyttö- tai vajapaikkamaksu on oltava maksettuina eräpäivään mennessä, että avain säilyy aktiivisena. Lainaajan palauttaessa avaimensa seura maksaa avainpantin kokonaisuudessaan takaisin toimintakuntoisesta avaimesta, kun palautus tapahtuu sen vuoden loppuun mennessä, jolloin lainaajan jäsenyys päättyy.

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksuja.

10. Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Kevät- ja syyskokous

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan lausunto tai toiminnantarkastajan toiminnantarkastuskertomus
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. Päätetään kokous

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 7. Vahvistetaan seuraavien maksujen suuruus: liittymis-, jäsen-, kannattajajäsen-, vajapaikka-, kalustonkäyttö-, peruskurssi-, tutustumismelonta- ja avainpanttimaksut sekä avaimen uudelleen aktivoinnin maksu
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 9. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12. Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

13. Pöytäkirja

Seuran ja sen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran ja hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava. Hallituksen pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

14. Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä ja viisitoista vuotta täyttäneellä juniorijäsenellä, sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää.

15. Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

 • Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
 • Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 • Kutsua koolle ja valmistella seuran kokous
 • Vastata seuran taloudesta
 • Pitää jäsenluetteloa
 • Tehdä seuran tilinpäätös ja vuosikertomus
 • Tehdä toiminta- ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
 • Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 • Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 • Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 • Luovuttaa tilit tilintarkastajille tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

16. Tilikausi

Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

17. Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai taloudenhoitaja erikseen tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

18. Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

19. Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

20. Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin melontaurheilua tai -harrastusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

21. Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.